Leerders word vanaf Graad 8 in WAGPOS toegelaat indien hulle Graad 7 geslaag het. Dit is natuurlik belangrik dat leerders 'n belangstelling en/of aanleg toon in die studierigtings wat by WAGPOS aangebied word, aangesien dit uit ondervinding duidelik is dat 'n leerder wat in 'n verkeerde studierigting geplaas is, gefrustreerd en ongemotiveerd is. Graad 9 - 12 aansoeke sal, met inagneming van omstandighede, na verdienste oorweeg word. Hierdie aansoeke sal deur middel van 'n onderhoud deur die betrokke DSO of Hoof oorweeg word. 'n Rapport en oorplasingskaart moet elke aansoek vergesel

 

Beleid

Die beleid wat tans gevolg word, is opgestel in ooreenstemming met dié van:

Die Departement van Onderwys

Noordwes Ondewysdepartement

Privaatsak X2044

MMABATHO

2735

Die skool het ook 'n volledige Skoolbeleid waarin alle sake rakende die skool vervat is. Die volledige Skoolgrondwet is verkrygbaar by die Skoolhoof of Voorsitter van die Beheerliggaam.

   

Toelating Vereistes

Hierdie toelatingsbeleid word deur die beheerliggaam van Die Hoërskool Wagpos aanvaar ooreenkomstig:

 • Die bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 108 van 1996;
 • Die bepalings van artikel 5(5) van die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996;
 • Die bepalings van artikel 17(4) van die Noordwes Skoolonderwyswet;
 • Die ouderdomsvereistes vir toelating tot 'n gewone openbare skool vervat in Algemene Kennisgewing 2433 (Staatskoerant 19377) van 19 Oktober 1998.
 • Voorkeur tot toelating tot die skool word gegee aan leerders uit die natuurlike voedingsgebied van Die Hoërskool Wagpos.

 

'n Inskrywingsvorm wat deur die hoof vasgestel word, moet deur die ouer of ouers van die leerders voltooi word asook alle voorgeskrewe vorms vereis deur die Noordwes Onderwysdepartement. Ouers sal verplig wees om alle inligting wat redelikerwys deur die skoolhoof van die ouers verlang word, te verstrek. Daar sal nie teen voornemende leerders gediskrimineer word op enige van die gronde vermeld in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 108 van 1996, nie of op enige van die volgende gronde nie:

 • Die onvermoë van die ouer/ouers van die leerder om skoolgeld te betaal; of
 • Weiering deur die ouer/ouers van die voornemende leerder om 'n vrywaringvorm te onderteken.
 • Slegs leerders wat binne die voorgeskrewe ouderdomsvereistes is, sal tot die skool toegelaat word. Die voorgeskrewe ouderdomsnorm is die graad plus 6 en geen afwyking van meer as 2 jaar weerskante van die norm sal toegelaat word nie.
 • Voornemende leerders moet bereid wees om in Afrikaans as onderrigtaal onderrig te word.
 • Bewys van ouderdom van voornemende leerders moet deur die voorlegging van die geboortesertifikaat gelewer word.
 • Indien leerders reeds vantevore by ander skole ingeskryf was, moet bewys van vordering tot bevrediging van die skoolhoof gelewer word. (Rapport van vorige skool/oorplasingsertifikaat)
 • Leerders met 'n kriminele rekord en/of wat uit ander skole uitgesit is vanweë ernstige dissiplinêre oortredings, sal nie tot die skool toegelaat word nie.

 

Aansoek vorm vir Skool en Koshuis Brief wat deur die Skoolhoof ingevul moet word 

Epos Besonderhede:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene Kontak:

Tel: 012 072 2733
Sel: 071 657 2739
Sel: 071 659 6493
Faks: 086 608 2556
Faks: 086 519 3921
Nood nommer: 078 934 1774
 

Kantoor & Skoolure

Kantoorure:

Maandag - Donderdag:  07H30 – 14H00

Vrydag:  07H30 – 14H00

Skooltye:

Maandag - Donderdag:  07H10 – 13H45

Vrydag:  07H10 – 14H00

Koshuis Kontak:

Uitkoms

Mr. J Hinds 

 

Hierbegin

Mr. G Stander