Vervaardiging, Ingenieurswese en Tegnologie

Ingenieurs grafika en ontwerp*

Ingenieurs Grafika en Ontwerp (Voorheen: Tegniese Tekene). Addisionele byvoegings soos CAD (Turbo Cad) moet vir 48 periodes per jaar op rekenaars gedoen word. Daar is reeds begroot deur die Onderwysdepartement vir 20 rekenaars, wat net aangewend word vir hierdie opleiding. Die Hoërskool Wagpos is 1 uit 300 skole wat geoogmerk is vir die rekenaars om opleiding te doen. Die volgende onderwerpe is ook vanaf 2006 by Ingenieursgrafika en -Ontwerp gevoeg, naamlik: Boutekene (Soorte fondasies en tipes mure), Siviel Tekene (Bekisting van trappe, deure en vensterrame), Elektriese Tekene (Bedradingsdiagramme en huisbedradings), Motor Ingenieurstekene (Ontwerp van suiers, nokasse, ens). Bogenoemde is slegs enkele voorbeelde van die nuwe werk wat in die sillabus opgeneem is. Ingenieursgrafika en –Ontwerp gaan dus ‘n baie gespesialiseerde vak word.

Siviele Tegnologie

Elektriese Tegnologie

Meganiese Tegnologie

Fisiese, Wiskundige, Rekenaar- en Lewensstudies

Rekenaar Toepassings Tegnologie

Rekenaargebruikstegnologie (voorheen Rekenaartik) is ‘n nuwe vak en rus leerders toe met kennis, vaardighede, waardes en gesindhede om inligting te ontwerp te skep en te kommunikeer in verskillende elektroniese formate. Dit stel leerders ook in staat om inligting te versamel, te analiseer, te redigeer en dit dan te manupileer, te prosesseer en aan te bied aan die verskillende sektore van die samelewing. Die leerder moet: kortliks die basiese werking en terminologie van relevante rekenaar hardeware en sagteware en die die doelwitte van genetwerkte omgewings kan beskryf. toevoer en afvoer apparate kan installeer, konfigureer en gebruik, die konsep van lêerorganisasie in multi-vlak gidse kan beskryf. Wetlike, etiese en sekuriteits sake verwant aan inligtingstegnologie kan identifiseer. Sekere basiese sake rondom die impak van inligtings- en kommunikasie tegnologieë op die plaaslike omgewing en gemeenskap bedryf. ‘n woordverwerkings- en ‘n sigblad program kan gebruik deur data (teks en numeries) in te sleutel, redigeer en formateer. (Huidiglik word die MS Office 2003 pakket gebruik.) In staat wees om die basiese intergrasie tegnieke te kan gebruik met ’n bepaalde pakket. Geskrewe uitleg- en redigeerinstruksies om akkurate afvoer te lewer. Akkuraat en vaardig wees met die invoer van data. (sleutelbord vaardighede). Begrip hê van kommunikasie-modusse en apparate. Tegnologieë gebruik om spesifieke data op te spoor en te versamel. (internet)inligting verkry, aanbied en stoor in geskikte elektroniese formate. Probleemoplossingsvaardighede toe te pas deur die gebruik van kritiese en kreatiewe denke. Kennis en vaardighede moet ontwikkel sodat ‘n leerder die vermoë het om met verskillende rekenaartoepassings te werk (woordverwerkingsprogramme, sigblaaie en databasisse). Leerders moet rekenaarprogramme op ‘n etiese en verantwoordelike wyse toe te pas.

Inligtingstegnologie

Lewenswetenskappe*

Fisiese Wetenskap*

Dienste

Verbruikersstudie

Die studie inhoud dek die volgende: Teoretiese en praktiese aspekte van voedsel- en drankbereiding en bediening. Veiligheid, higiëne en omgewingsbewustheid in die voedselbedryf. Begrip en kennis van die verskillende sektore van die gasvryheidsindustrie. Kliëntediens. Die doel hiervan is om leerders toe te rus met vaardighede, kennis en waardes verwant aan die realiteit van die wêreld buite die klas. Dit sal ook die lewensgehalte van leerders verbeter deur hulle kennismaking met klein, medium en groot ondernemings wat gemeenskap gerig is. Leerders sal: vaardig en kreatief word in basiese voedselbereiding en –bediening; basiese vaardighede rakende entrepreneurskap en probleemoplossing bemeester; bewus wees van kulturele diversiteit en dit kan akkommodeer; die estetiese waarde van voedsel en drank verstaan; die tegnologiese hulpmiddele met vaardigheid en verantwoordelikheid gebruik; die belangrikheid van dienskwaliteit, spanwerk, onafhanklikheid en selfdissipline besef.

Toerisme

Besigheid-, Handel- en Bestuurstudies

Rekeningkunde*

Volgens die Nasionale Kurrikulum vir 2006 sal die leerders baie baat vind by die nuwe benadering, naamlik: Selfontdekking van leerproses. Kan ‘n beter landsburger wees deur eie finansiële sake te behartig. Opleiding reeds vir eie sake en latere studie. Ontwikkel entrepreneursaktiwiteite en skep werksgeleenthede. Die leerplan vorm ‘n eenheid vanaf Graad 10 tot Graad 12. Rekeningkunde moet dus geneem word oor ‘n tydperk van drie jaar, om alles te bemeester. Die leerplan van Graad 10 word in drie hoofafdelings ingedeel: Afdeling i – (60% van werk) Wat is rekeningkunde?. Die rekeningkundige vergelyking. Hulpboeke met die nodige dokumente, Algemene grootboek, Finale rekeninge van ‘n eenmansaak, Wat is belasting en watter invloed het dit op die besigheid. Afdeling ii – (20% van werk) Onderskei tussen finansiële inligting en bestuursinligting, Invloede en berekening van koste van verkope, Basiese kosteberekeninge. Afdeling iii – (20% van werk) Praktiese afdeling – reël onderhoude met boekhouers en eienaars van eenmansake. Verskillende salarisjoernale, Watter aftrekkings kom voor plus voordele, Begrippe van verskillende kodes op salarisstrokies, Doel en voordele van interne kontrole by besighede.

© Die Hoërskool Wagpos. All rights reserved.